Opis projekta

Horizon 2020

Feasibility Study for Serbian Manufacturing Innovation Hub (FS4SMIH)

CILJANA TEHNOLOGIJA:

Ovaj projekat je orijentisan ka robotici, njenoj primeni i srodnim oblastima.

FINANSIRANJE i trajanje:

Projekat se radi u sklopu evropskog projekta ReconCell, koji je deo I4MS inicijative i HORIZON2020 programa (EU finansiranje). Projekat je započeo 1. oktobra 2016. i trajaće 6 meseci, do 1. aprila 2017.

I4MS ReconCell

PARTNERI:

1) Elektrotehnički fakultet (ETF), Univerzitet u Beogradu – Koordinator projekta

2) Institut „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Beogradu

3) Servoteh d.o.o.

KONCEPT I CILJEVI:

Cilj tekućeg projekta:

Napraviti studiju izvodljivosti – proveriti da li je opravdan rad na formiranju Regionalnog srpskog centra za podršku inovacijama u oblasti primene robota u malim i srednjim proizvodnim firmama (SMIH).

Srednjoročni ciljevi:

formirati SMIH za oblast robotike i srodne oblasti,

▪ kasnije uspostaviti saradnju u okviru Zapadnog Balkana (WB) i organizovati mrežu srodnih centara,

▪ konačno, integrisati se u evropsku mrežu centara.

Dugoročni ciljevi:

Nosioci ovog projekta veruju da robotika može znatno doprineti opštoj konkurentnosti lokalne/regionalne industrije i odlučujuće pokrenuti napred njeno osavremenjavanje.

Krenimo od uobičajenih argumenata u korist robotike:

konkurentnost i produktivnost industrije biće unapređene;

što će dovesti do otvaranja novih, kvalifikovanih radnih mesta;

i pokrenuti ciklus razvoja;

a zatim uočimo i neke specifične argumente:

uspeh u jednoj tako kompleksnoj i modernoj oblasti kao što je robotika podići će veru društva u sopstvene snage i pokrenuti ambicije;

▪ robotika će zadovoljiti prirodnu radoznalost mladih, ponudiće im savremene i izazovne poslove i tako smanjiti postojeći „odliv mozgova“.

Veliki potencijali Srbije u oblasti robotike potiču iz bogate tradicije koju Srbija ima u ovoj oblasti. Stoga se u procesu robotizacije mogu očekivati ne samo rutinske primene već i inovacije i unapređenja.

Smatramo da su trenutno mala i srednja preduzeća najfleksibilniji i najvitalniji deo srpske industrije. Stoga ih vidimo kao ključne aktere kreativne i inovativne robotizacije.

OČEKIVANE AKTIVNOSTI SMIH NAKON FORMIRANJA

Nakon formiranja, SMIH će sprovoditi sledeće osnovne akcije.

1. Assistencija-podrška korisnicima u prevođenju inovativnih ideja u praksu. Zainteresovane stranke (pojednici ili firme) koje imaju neku inovativnu ideju doći će u SMIH i dobiti sledeću podršku:

• Consalting za preliminarnu procenu ideje.

• Detaljna tehnička evaluacija ideje. Inženjeri u SMIH će sprovesti sveukupnu procenu ideje ili će pomoći korisniku (inovatoru) da sam sprovede ovu procenu. Evaluacija (procena) ideje uključiće kako ocenu teorijskih postavki i tehnoloških aspekata, tako i eksperimentalnu verifikaciju. Za ovo će se koristiti kadrovski i mašinski resursi prisutni u SMIH.

• Evaluacija ideje sa stanovišta ekonomije i biznisa. Ovde se angažuju poslovni eksperti prisutni u SMIH.

• Korisnik će dobiti potrebnu pomoć da ideje koje prođu evaluaciju prevede u praksu. Ovde imamo u vidu i tehničku i poslovnu stranu ovog procesa: patentiranje, start-apovi, inkubatori, kontakti sa potencijalnim investitorima, biznis planovi itd. Na ovaj način, SMIH možemo posmatrati i kao „kariku koja nedostaje“ – SMIH asistira nosiocima inovacija da reše stručne probleme nakon čega ih može povezati sa postojećim sistemom inkubatora i tehnoloških parkova.

2. Istraživanje, razvoj i realizacija projekata po zahtevu korisnika. Proizvodne firme mogu imati neki problem (npr. usko grlo u proizvodnji ili tome slično) ili pak želeti da unaprede proizvodnju i postignu veću seriju, bolji kvalitet i sl., a nemaju sopstvene dovoljno kompetentne kadrove koji bi razrešili problem ili ti kadrovi zbog tekućih poslova nemaju dovoljno vremena da se bave unapređenjem proizvodnje i inovacijama Takve firme će doći u SMIH i dobiti podršku/asistenciju za rešavanje problema ili pak dobiti rešenje po principu ključ-u-ruke, dakle od razvoja do konačne integracije sistema.

Rad na projektima uključuje i aktivnosti na transferu savremene tehnologije.

3. Obrazovanje, obuka i trening u domenu savremenih tehnologija. Primarnu ciljnu grupu čine: tehnički kadar proivodnih firmi (inženjeri, tehničari, operateri), poslovni kadrovi itd. Sekundarnu ciljnu grupu čine: nastavnici u stručnim školama različitih nivoa, studenti itd.