Završni radovi studenata

1) Multi-senzorski SLAM sistem kod robota na gusenicama – Kompanija Formdwell Robotics - LINK

2) Identifikacija parametara dinamike industrijskog robota – ETF Laboratorija za robotiku - LINK

3) Karakterizacija veličina od značaja za upravljanje interakcijom robota sa okruženjem – ETF Laboratorija za robotiku - LINK

4) Modeliranje i upravljanje nove generacije robotskih pogona – ETF Laboratorija za robotiku - LINK

5) Projektovanje opservera krutosti kod robota sa elastičnim pogonima – ETF Laboratorija za robotiku - LINK

6) Upravljanje kretanjem industrijskog robota UR-5 u operacionom prostoru zadatog grafičkom metodom – Institut Mihajlo Pupin: Centar za robotiku - LINK

7) Navigacija, mapiranje prostora i autonomno kretanje mobilne robotske platfrome – Institut Mihajlo Pupin: Centar za robotiku - LINK

8)Mapiranje ljudskih pokreta na redundantnu robotsku ruku antropomorfne – Institut Mihajlo Pupin: Centar za robotiku - LINK

9) Primena 3D skenera u određivanju tehnoloških operacija i planiranju kretanja – Institut Mihajlo Pupin: Centar za robotiku - LINK

10) Upravljanje kretanjem robota korišćenjem povratne sprege po viziji – Institut Mihajlo Pupin: Centar za robotiku - LINK